"

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV” genoemd) worden aangeboden door iopool NV, een vennootschap geregistreerd bij de ECB (België) onder nummer 0711904972, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 16 Avenue du Pré-Aily, 4031 Angleur (hierna “iopool” genoemd).

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN – TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“AV”) bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van Producten aangeboden door Iopool NV (“de Onderneming”).

1.2 Elke bestelling op de website van Iopool impliceert de voorafgaande en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, die onderworpen zijn aan het Belgische recht. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden maken dus integraal deel uit van het Contract tussen de Klant en de Onderneming. Ze zijn volledig tegenstelbaar aan de Klant, die verklaart dat hij ze heeft gelezen en aanvaard, zonder voorbehoud of voorbehoud, alvorens de Bestelling te plaatsen.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Bestelling die wordt geplaatst door een meerderjarige natuurlijke persoon die handelt als consument. De Klant verklaart hierbij dat hij een natuurlijke persoon is, ouder dan 18 jaar, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit. Hij erkent volledig handelingsbekwaam te zijn bij het plaatsen van een Bestelling en verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken betreffende zijn identiteit.

1.4 UITSLUITING: Personen die handelen in een professionele hoedanigheid, d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden die binnen het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit vallen, ook indien zij handelen in naam van of voor rekening van een andere professional, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze AV.

Professionals die een Bestelling willen plaatsen bij de Onderneming worden verzocht rechtstreeks contact met ons op te nemen.

1.5 De AV die van toepassing zijn op elke Bestelling zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling of van de eerste betaling in geval van meerdere betalingen van de bestelling. De Onderneming behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op haar website te publiceren. Deze AV zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.iopool.com en kunnen worden gedownload in pdf-formaat.

ARTIKEL 2 – SLUITING VAN HET ONLINECONTRACT

2.1. 2.1. Bestelprocedure

Om één of meer Producten op de site te kopen, selecteert de Klant elk Product en voegt het toe aan zijn winkelmandje. Zodra de selectie is voltooid, moet de Klant zijn winkelmandje bevestigen om verder te gaan met de bestelling (1e klik)

In dit stadium wordt de Klant doorverwezen naar een pagina met:

Een overzicht van de geselecteerde Producten, de bijbehorende prijzen, de algemene voorwaarden en de leveringskosten. Het is vervolgens aan de Klant om de inhoud van zijn winkelmandje te controleren en eventueel te corrigeren.
De huidige AV. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ze aandachtig te lezen alvorens de volledige Bestelling te valideren.
Deze validatie van de Bestelling na controle van het winkelwagentje en het lezen van de AV (2e klik) staat gelijk aan het sluiten van het Contract en de Klant erkent dat de 2e klik een betalingsverplichting van zijn/haar kant inhoudt.
De Klant wordt dan doorverwezen naar de betalingspagina. De Klant kan kiezen tussen de verschillende aangeboden betalingswijzen en overgaan tot de betaling van zijn Bestelling.

Zodra de Bestelling is gevalideerd en de betaling is uitgevoerd, ontvangt de Klant een bevestigingsbericht van de Onderneming op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven om zijn/haar account aan te maken. Dit bericht bevat, in pdf-formaat

De samenvatting van zijn bestelling (gekozen product, prijs, voorwaarden en leveringskosten);
De precieze identificatie van de SPRL LUEL Sprl en haar activiteit;
Het nummer van de bestelling;
De algemene voorwaarden en het herroepingsformulier;
De huidige AV in pdf-formaat.
In geval van niet-ontvangst van de bevestiging van de Bestelling, wordt de Klant aangeraden contact op te nemen met de Onderneming via het contactformulier op de site.

De Klant zal dan een elektronische factuur voor de aankoop ontvangen, die de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. De Klant wordt dringend aangeraden om dit bevestigingsbericht en de aankoopfactuur, die hem eveneens in elektronisch formaat wordt toegestuurd, te bewaren, aangezien deze documenten kunnen worden voorgelegd als bewijs van het Contract.

2.2 Weigering van de Onderneming om de Bestelling te valideren

De Onderneming behoudt zich het recht voor om uw Bestelling om welke legitieme reden dan ook te weigeren, waaronder bijvoorbeeld

Bestelling die niet in overeenstemming is met de AV;
Bestelde hoeveelheden die niet overeenkomen met een normaal gebruik door een consument Klant;
Niet-betaling van een eerdere Bestelling of een lopend geschil met betrekking tot een eerdere Bestelling;
Vermoeden van fraude met de Bestelling (ondersteund door een reeks van bevestigende
(ondersteund door een reeks bevestigende indicatoren).

Artikel 3 – PRODUCTSPECIFICATIES EN BESCHIKBAARHEID

3.1 Productspecificaties

De essentiële kenmerken van de goederen en hun respectieve prijzen worden ter beschikking van de Klant gesteld op de websites van de Onderneming, evenals informatie over het gebruik van het product, indien van toepassing.

Hoewel de Onderneming redelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de Specificaties nauwkeurig zijn, worden deze Specificaties, behoudens bepaalde uitzonderingen, zoals prijsinformatie, verstrekt door de leveranciers van de Onderneming. Dienovereenkomstig aanvaardt het Bedrijf geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten die in de Specificaties kunnen staan. De Specificaties worden gedetailleerd en in het Frans weergegeven. De Partijen komen overeen dat de illustraties, video’s of foto’s van de te koop aangeboden Producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten, evenals hun prijzen, worden op de websites van de Onderneming vermeld.

3.2 Beschikbaarheid van Producten

De aanbiedingen van Producten zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers. Deze beschikbaarheid van Producten wordt gewoonlijk aangegeven op de specifieke pagina van het Product.

Echter, voor zover de Onderneming geen voorraad reserveert (behalve in specifieke gevallen van Producten die als voorbestelling zijn aangegeven op de pagina van het Product), biedt het plaatsen van een Product in het winkelmandje geen absolute garantie voor de beschikbaarheid van het Product en de prijs ervan. Indien een Product onbeschikbaar wordt na de validatie van de Bestelling van de Klant, zal de Vennootschap de Klant hiervan onmiddellijk via e-mail op de hoogte brengen. De Bestelling wordt automatisch geannuleerd en de Vennootschap zal de prijs van het oorspronkelijk bestelde Product terugbetalen, evenals het bedrag dat voor de Bestelling werd betaald.

Indien de Bestelling evenwel andere Producten bevat dan het Product dat onbeschikbaar is geworden, worden deze aan de Klant geleverd en worden de leveringskosten niet terugbetaald.

Artikel 4 – TERUGBETALING

4.1 Principe

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen van de Consumentenwet, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd.

Artikel 5 – BETALING VAN DE PRODUCTPRIJS

5.1 Tijdstip van betaling

De betaling van de volledige prijs van de Bestelling moet onmiddellijk na de bevestiging van de Bestelling worden uitgevoerd. De Vennootschap kan in uitzonderlijke gevallen betaling in meerdere termijnen toestaan, met name gelet op het te betalen bedrag en haar kennis van de betrokken Klant. De Vennootschap is echter niet verplicht om dergelijke betalingsvoorwaarden toe te staan. In een bijzondere situatie kan de Klant hierom verzoeken door contact op te nemen met de Klantendienst van de Vennootschap op het volgende adres hello@iopool.com

5.2 Betalingswijzen

Om de Bestelling te betalen, kan de Klant kiezen tussen verschillende betalingswijzen: Betaling met kredietkaart: Alleen creditcards uitgegeven door een in Frankrijk gevestigde bank of internationale creditcards (Visa, MasterCard, American Express en Maestro) worden geaccepteerd. De Klant garandeert de Onderneming dat hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om met de gebruikte bankkaart te betalen. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis om met een kaart te betalen onherroepelijk is en dat de mededeling van zijn bankkaartnummer gelijkstaat met de toestemming om zijn rekening te debiteren voor het totale bedrag dat overeenkomt met de bestelde Producten. Het bedrag zal gedebiteerd worden op het moment van de validatie van de Bestelling.
Betalingen met een kredietkaart worden uitgevoerd via een beveiligd betalingsplatform en de informatie op de meegedeelde kredietkaarten geniet van het SSL-coderingsproces.

Betaling via Paypal

Betaling via Paypal wordt aanvaard tot een limiet van 1.000 €. Het wordt benadrukt dat in geval van gebruik van deze betalingsmethode, de Algemene Voorwaarden voor gebruik van Paypal, die beschikbaar zijn op hun site, worden toegevoegd aan de huidige GCS.

Betaling met vouchers en/of promotiecodes

De door de Onderneming uitgegeven waardebonnen en/of promotiecodes kunnen worden gebruikt om de gehele Bestelling of een deel ervan te betalen. Deze vouchers en/of promotiecodes zijn slechts eenmaal geldig. In geval van een poging tot frauduleus gebruik van de vouchers en/of promotiecodes, kan de Onderneming overgaan tot annulering van de Bestelling.

In het algemeen behoudt de Onderneming zich het recht voor om, in geval van weigering van betaling door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling van de Bestelling, deze Bestelling op te schorten en/of te annuleren.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de betalingswijzen op te schorten, met name in het geval dat een betalingsdienstaanbieder de gebruikte dienst niet langer aanbiedt of in het geval van een geschil met een Klant betreffende een Aankoop Order.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor een procedure in te stellen voor de verificatie van de Bestellingen om zich ervan te vergewissen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder diens medeweten. Hiertoe kan de Klant worden verzocht om de Vennootschap per e-mail of per post een kopie van zijn identiteitsbewijs en een kopie van zijn adresbewijs te bezorgen, evenals een kopie van de creditcard die voor de betaling is gebruikt. Precieze aanwijzingen over de exacte inhoud van de gevraagde informatie (om de vertrouwelijkheid van de gegevens te vrijwaren) zullen aan de Klant worden meegedeeld in geval van verificatie. De bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de toegezonden documenten.

Artikel 6 – PRODUCTPRIJZEN

6.1 Op de sites vermelde referentieprijzen

De referentieprijs van de op de site aangeboden Producten is de prijs die wordt aanbevolen door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger. In het andere geval is het een prijs bepaald op basis van de prijzen waartegen het Product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van detailhandelaars die het product verdelen. Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe aanbevolen prijs voor het Product meedeelt of zodra de binnen het panel van detailhandelaars gehanteerde prijs wordt gewijzigd.

6.2 Wijziging van de op de sites vermelde prijzen

De prijzen van de Producten worden vermeld op de pagina’s met de beschrijving van de Producten. Ze zijn exclusief belastingen, douanerechten en verzendkosten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De bestelde Producten worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op de website op het moment dat de Bestelling wordt gevalideerd.

6.3 Prijzen van de Producten

Voor zover veel Producten op verzoek van Klanten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden geïmporteerd, worden de prijzen van Producten die via de Websites worden verkocht, aangegeven in euro’s, exclusief belastingen (exclusief BTW en douanerechten), tenzij anders is aangegeven. Zij worden nauwkeurig bepaald op de pagina’s die de Producten beschrijven. Ze worden ook aangegeven in euro’s exclusief belastingen (exclusief btw en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de bestelpagina van de Producten, en exclusief specifieke verzendkosten.

De prijzen van de Producten zijn exclusief BTW bij invoer, invoerbelastingen of douanerechten, die bijkomend moeten worden betaald en volledig ten laste zijn van de Klant, die aansprakelijk is voor dergelijke belastingen als ontvanger van het Product.

De prijzen van het (de) Product(en) omvatten niet de kosten van verpakking, verpakking, verzending, verzekering en levering van het (de) Product(en) op het leveringsadres.

6.4 Betaling van belastingen

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van invoer-btw bij de inklaring van het Product door de douane. De Klant kan verplicht worden de invoer-BTW te betalen. Voor zover de Onderneming niet verantwoordelijk is voor deze belasting, zal de Onderneming niet aansprakelijk zijn voor enige terugbetaling van deze belasting. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of Franse overzeese departementen en gebiedsdelen worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belasting op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. De Vennootschap heeft geen controle over deze rechten en bedragen. Zij zijn ten laste van de Klant en vallen onder diens verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Vennootschap nodigt de Klant uit zich over deze aspecten te informeren bij de bevoegde plaatselijke autoriteiten.

Artikel 7 – LEVERING – ONTVANGST

7.1 Levering

Vóór de validatie van de Bestelling zal de Vennootschap de Klant informatie verstrekken over de verschillende leveringswijzen en hun respectieve prijzen. Zodra de Klant de leveringswijze heeft gekozen, zal de Vennootschap de Klant een geschatte leveringstermijn meedelen. De Vennootschap zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het (de) Product(en) op de voorziene leveringsdatum wordt (worden) geleverd. In geval van moeilijkheden verbindt de Onderneming zich ertoe onmiddellijk contact op te nemen met de Klant om hem/haar te informeren en een passende oplossing te zoeken. Het luchttransport, de verzending en/of de levering van het (de) Product(en) zullen volledig door de Klant worden betaald (“leveringskosten”). Deze leveringskosten zijn inbegrepen in de definitieve prijs die aan de Klant wordt gefactureerd op het moment van de Bestelling. Eventuele douanekosten zijn echter niet inbegrepen in de prijs die door de Onderneming aan de Klant wordt gefactureerd. De levering geschiedt op het door de Klant opgegeven adres. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Klant om de voor de levering verstrekte informatie te controleren, aangezien alleen de Klant verantwoordelijk is voor een eventuele niet-levering als gevolg van onvolledige of foutieve informatie.

7.2. Ontvangst

Bij ontvangst van het Product verbindt de Klant zich ertoe na te gaan of het Product volledig is en of het niet beschadigd is. In geval van een anomalie dient u binnen drie dagen (feestdagen niet meegerekend) na de datum van ontvangst van het Product contact op te nemen met de Klantendienst van de Onderneming.

Op het ogenblik van de aankoop koopt de Klant het Product vrij van belasting en wordt hij de invoerder van het aangekochte Product in zijn hoedanigheid van ontvanger van het Product. De Klant is bijgevolg verantwoordelijk voor de invoer en de inklaring van het Product bij de plaatselijke douanekantoren. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte van de douanerechten bij de inklaring van het Product door de douane. Deze douanerechten, die niet door de Onderneming aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming. Bijgevolg is de Vennootschap niet aansprakelijk voor de terugbetaling van deze rechten.

Artikel 8 – TERUGBETALING

8.1 Principe

Artikel 9 – GARANTIES

9.1 Wettelijke garanties:

De Vennootschap blijft aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen van het Consumentenwetboek, alsook voor verborgen gebreken in het verkochte overeenkomstig de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer hij handelt in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit (zoals voorzien door de artikelen van het Wetboek van Consumptie), beschikt de Consument-klant

Beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de datum van levering om te handelen.
Kan hij kiezen tussen herstelling of vervanging van het Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in het artikel van het Wetboek van Consumentenrecht
Is vrijgesteld van het bewijs van het bestaan van het conformiteitsgebrek binnen de 6 maanden volgend op de levering van het goed indien het een nieuw of tweedehands product betreft.
De Klant kan ook beslissen om te handelen in het kader van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken zoals bepaald in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, de Klant kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de prijs, in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze wettelijke garanties gelden onafhankelijk van elke contractuele garantie.

De producten van iopool zijn niet bestemd voor gebruik buiten de landen van levering (Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten, Spanje). Bijgevolg kan iopool de goede werking van haar producten buiten deze landen niet garanderen. De garantie is bijgevolg niet van toepassing in deze landen en de koper neemt de verantwoordelijkheid op zich in geval van defect van een van de producten. Bovendien is de koper verantwoordelijk voor de terugzending van de producten.

Weergave van de toepasselijke teksten
L.217-5 Code de la Consommation
L.217-4 Code de la Consommation
“De verkoper levert een goed in overeenstemming met het contract en is verantwoordelijk voor de gebreken van overeenstemming die bestaan op het moment van de levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor de gebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract aan hem werd toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd”.

“Het goed is in overeenstemming met het contract:

1° als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en
indien van toepassing:

indien het beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit
die de verkoper aan de koper heeft getoond in de vorm van een monster of model;
of het de kwaliteiten bezit die een koper, gelet op het publiek, gerechtvaardigd mag verwachten
de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name
door zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of in de etikettering;
2° Of indien zij de eigenschappen bezit die in onderlinge overeenstemming tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

L.217-9 Code de la Consommation
“In geval van gebrek aan overeenstemming, kiest de koper tussen herstel of vervanging van het goed. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze kosten met zich meebrengt die, gelet op de waarde van het goed of het belang van het gebrek, duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode. Hij is dan verplicht, tenzij dit onmogelijk is, de niet door de koper gekozen methode toe te passen”.

L.217-12 Code de la Consommation
“De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is verjaart door twee jaar vanaf
vanaf de datum van levering van de goederen.” 1641 van het Burgerlijk Wetboek

“De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of slechts een mindere prijs zou hebben gegeven, als hij ze had gekend. “1648 van het Burgerlijk Wetboek

“De vordering die voortvloeit uit redhibitoriale gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. […] “

9.2 Garantie van de fabrikant

Sommige Producten die op de Site worden verkocht, genieten een contractuele garantie die wordt toegekend door de leverancier of fabrikant van het Product, waarbij de Vennootschap niet rechtstreeks partij is.
Het bestaan van dit type garantie wordt, indien nodig, vermeld op de specifieke pagina van het Product. Indien de Klant van deze garantie gebruik wenst te maken, dient hij de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met de Klantendienst en de toepassingsvoorwaarden van de garantie te raadplegen, die over het algemeen in de doos betreffende het Product zijn opgenomen.

Er wordt aan herinnerd dat het voordeel van de garantie van de Fabrikant de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de wettelijke garantie van conformiteit en de wettelijke garantie van verborgen gebreken niet verhindert.

Artikel 10 – BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het kader van de commerciële relatie, verzamelt de Vennootschap, verantwoordelijk voor de verwerking, een aantal verplichte persoonsgegevens (waaronder met name naam, voornaam, leveringsadres, enz. die worden vermeld met een asterisk) die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van de Bestelling, het beheer van de commerciële relatie, de realisatie van statistieken en de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Vennootschap. Ze worden bewaard gedurende 5 jaar vanaf het einde van het Contract. Indien de Klant nalaat deze informatie te verstrekken, zal het onmogelijk zijn de Bestelling te verwerken.

Deze gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door de Onderneming, maar kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen tot de uitvoering van de dienst, met inbegrip van de bedrijven die de Producten leveren of de betalingen verwerken.
De Klant heeft verschillende rechten met betrekking tot deze persoonlijke gegevens:

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die hem/haar betreffen;
Recht op rectificatie en verwijdering indien de persoonsgegevens onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of indien het verzamelen, gebruiken, mededelen en opslaan van bepaalde gegevens verboden is;
Recht om de verwerking van gegevens te beperken, op voorwaarde dat een dergelijk verzoek naar behoren gerechtvaardigd is en de Vennootschap niet verhindert haar reglementaire en wettelijke verplichtingen na te komen;
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens (in het bijzonder in het geval van verwerking voor commerciële prospectie)
Het recht om post mortem richtlijnen te formuleren met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van uw persoonlijke gegevens
Het recht om de toestemming voor bepaalde verwerkingen in te trekken (verwerkingen die vóór de intrekking van de toestemming zijn uitgevoerd, blijven rechtmatig)
Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Klant een verzoek sturen naar de Vennootschap, door middel van: een brief gericht aan LUEL Sprl, Castellaan 51, Brussel
1200

Het verzoek dient het e-mailadres, de naam, de voornaam en het postadres van de Cliënt te vermelden en vergezeld te gaan van een kopie van zijn identiteitsbewijs aan beide zijden. Binnen een maand na ontvangst van de aanvraag zal een antwoord worden verstuurd.

Artikel 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de pagina van een Product, brengt de verkoop van Producten op de site geen enkele overdracht van intellectuele eigendom op de verkochte Producten met zich mee. Merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video’s, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Vennootschap of van hun oorspronkelijke eigenaar. Geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten gebeurt via deze AV.

Artikel 12 – OVERMACHT

Elke persoon wiens account is opgeschort of gesloten zal niet in staat zijn om later te bestellen of een nieuwe account aan te maken op de Site, zonder de voorafgaande toestemming van de Onderneming.

Artikel 13 – UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst ingeval zich een toevallige gebeurtenis of overmacht voordoet die de uitvoering ervan zou verhinderen. Het Bedrijf zal de Klant zo spoedig mogelijk van het optreden van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen. Niettegenstaande de andersluidende bepalingen in dit artikel is de Onderneming in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van een foutief gebruik van het (de) Product(en) door de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot een wijziging of aanpassing van het (de) Product(en) die niet door de Onderneming is (zijn) toegestaan.

Artikel 14 – SCHORSING – BEËINDIGING VAN ACCOUNT

De Onderneming behoudt zich het recht voor om de account van een Klant die de bepalingen van de AV, of in het algemeen de toepasselijke wettelijke bepalingen, overtreedt, op te schorten of te beëindigen, onverminderd de schadevergoeding die de Onderneming kan vorderen.

Artikel 15 – ARCHIEF – BEWIJS

Behoudens tegenbewijs, vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties. Bij elke Bestelling wordt het overzicht van de Bestelling per e-mail naar de Klant gestuurd en op de website van de Vennootschap gearchiveerd. De communicatie tussen de Vennootschap en de Cliënt wordt gearchiveerd in geautomatiseerde registers die gedurende een periode van 5 jaar onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard. Deze registers, waarop de uitwisselingen op een betrouwbare en duurzame drager worden vastgelegd, gelden als bewijs van de mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Cliënt en de Vennootschap. Zij kunnen worden overgelegd als bewijs van het Contract.

De archivering van de communicaties, bestellingen, details van de bestelling, evenals de facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager teneinde een getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze gegevens kunnen worden overgelegd als bewijs van het contract.
De Klant zal op verzoek toegang krijgen tot de gearchiveerde elementen op hello@iopool.com

Artikel 16 – NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE AV

Indien een bepaling van deze AV ongeldig is, zal deze als ongeschreven worden beschouwd, maar zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle contractuele bepalingen. Elke tolerantie van de Onderneming, in de toepassing van alle of een deel van de verbintenissen aangegaan in het kader van de huidige AV, ongeacht de frequentie en de duur, zal niet worden beschouwd als een wijziging van de AV, noch zal dit enig recht voor de Klant doen ontstaan.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEHANDELING VAN GESCHILLEN Deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van moeilijkheden, staat de Klantendienst ter uwer beschikking om een minnelijke schikking te treffen. Indien er geen rechtstreekse oplossing wordt gevonden met de Klantendienst, heeft de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting opgericht om eventuele klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen. Het platform stuurt deze klachten vervolgens door naar een bevoegde nationale bemiddelaar. U kunt toegang krijgen tot dit platform door deze link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.