"

Ontdek onze artikelen in 1+1 gratis en 2+1 gratis! 😱

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Ons privacybeleid helpt een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen u en onze diensten om u een positieve ervaring te bieden op een volledig transparante manier.

Dankzij dit beleid kunnen wij rekening houden met uw behoeften en aan uw verwachtingen voldoen.

Om uw vertrouwen te respecteren, garandeert iopool SA op een primordiale manier het respect van uw persoonlijke gegevens, evenals de vertrouwelijkheid van onze klanten (hierna “Uw Gegevens”).

Om transparantie en veiligheid te verzekeren in het gebruik van onze website www.iopool.com in al zijn beschikbare versies en aanverwante toepassingen (hierna genoemd de “iopool Website”), stellen wij u de manier waarop wij uw gegevens verwerken ter beschikking, zodat onze diensten steeds in overeenstemming zijn met het respect van uw rechten. Op deze manier verzekeren wij de veiligheid, vertrouwelijkheid en niet-inmenging van uw privacy en gegevens op al onze platformen.

Ons beleid en wij garanderen dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies of wijziging. Daarom voorzien wij u van alle elementen die u toelaten om op een eenvoudige manier onze manier van omgaan met uw gegevens te begrijpen. Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het vastgestelde beheer en de vastgestelde verwerking. Uiteraard kunt u op elk moment toegang krijgen tot uw gegevens en ze wijzigen, aangezien ze beschikbaar zullen zijn in uw persoonlijke zones van de iopool-website.

Daartoe doen wij al het nodige om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Zo verbindt ondergetekende iopool zich ertoe de essentiële principes van de algemene Europese verordening en de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens na te leven, door u informatie te verstrekken over het bestaan en de methoden van gegevensverwerking die hier worden toegepast (paragraaf 3), de rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens, alsook door deze rechten zelf toe te passen (paragrafen 6 en 10). Ook wordt informatie verstrekt over eventuele doorgifte aan een derde land of ontvangers, alsmede over de duur van de opslag van de verzamelde gegevens (paragraaf 5) en de veiligheidsmaatregelen (paragraaf 9).

WIE ZIJN U?
Wanneer wij in dit privacybeleid over “u” spreken, dan is dat alleen maar omdat het direct op u betrekking heeft en u betreft als klant van iopool AG, als u een bestelling op de iopool-website geplaatst hebt, als klant van iopool AG als u een klantenaccount aangemaakt hebt maar geen producten of diensten besteld hebt, of als bezoeker van de iopool-website zonder een klantenaccount aangemaakt te hebben of een bestelling geplaatst te hebben.

WIE ZIJN WIJ?
iopool NV is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 900.000 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0711.904.972, vertegenwoordigd door de heer Simon Alexandre, in zijn hoedanigheid van bestuurder, en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue Pré-Aily, 4031 Luik, België. iopool NV publiceert de iopool website en voert in die hoedanigheid verschillende verwerkingen uit van uw Gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
3.1 Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld als u de iopool-website bezoekt met behulp van cookies, als u een klantenaccount aanmaakt op de iopool-website, als u een bestelling plaatst voor een van onze producten of diensten of als u ermee instemt lid te worden van onze nieuwsbrieven (sms, e-mails).

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw navigatie op de iopool-website vlotter te laten verlopen en om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Zo kunnen wij uw bestellingen beter verwerken, betaling in termijnen mogelijk maken, fraude voorkomen, noodzakelijke terugbetalingen doen en uw klantenbeoordelingen beheren.

3.2. Uw navigatie op de iopool-site

Om u in staat te stellen te surfen op de iopool website, verwerken wij uw gegevens met uw toestemming als rechtsgrondslag hiervoor.

3.3. Verwerking van uw bestellingen

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen te verwerken.
Wij gebruiken uw gegevens voor het beheer van de bemiddeling, de klantenrelaties (ook via sociale netwerken), onze service na verkoop en verkoop op afstand, onze marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten voor de iopool-website, evenals voor het beheer, de levering en het transport van bestellingen. De uitvoering van het contract tussen beide partijen (u en wij) is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens.

De wettelijke basis voor de verwerking is de wettelijke verplichting van iopool Ltd. met betrekking tot het beheer van het terugroepen van producten. Uw toestemming of ons legitiem belang is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden. Uw toestemming is de rechtsgrondslag voor de implementatie van de “flash” betaling.

3.4. Betaling in termijnen

Voor de bestellingen die betrekking hebben op de betaling in meerdere termijnen en voor bepaalde klanten, worden uw gegevens verwerkt om u deze betalingswijze te kunnen aanbieden. De toepassing van het contract tussen beide partijen vormt de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Uw toestemming blijft echter de grondslag voor de verwerking van uw bankgegevens.

3.5. Beoordelingen van klanten

Om uw mening te kunnen delen met onze klanten en bezoekers en om u de mogelijkheid te bieden uw mening achter te laten op de iopool website, gebruiken wij uw gegevens op basis van de wettelijke basis van uw toestemming of rechtmatig belang. iopool behoudt zich het recht voor om niet de volledige mening te publiceren.

3.6. Inning van betalingen en fraudebestrijding

Wij gebruiken uw gegevens met het oog op het innen van betalingen en het bestrijden van fraude.

Dit stelt ons ook in staat om de veiligheid van de betalingen te verzekeren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van dit contract tussen beide partijen en het gerechtvaardigde belang van iopool AG als verantwoordelijke voor de verwerking.

3.7. Reclamebeheeractiviteiten van iopool AG

Het reclamebeheer van iopool AG wordt beheerd door het gebruik van uw gegevens.

Dit maakt het mogelijk om onze klanten- en prospectgegevens te vergroten, om het onderhoud en de technische activiteiten van prospects, commerciële statistieken en reclamecampagne studies te beheren, om de prospectiebestanden van de organisatie die belast is met het beheer van bezwaren tegen telefonische colportage, solicitaties bij te werken, en om onze wedstrijden en loterijen of elke andere promotionele operatie, met uitzondering van online gokken, op te zetten.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verklaringen is de toestemming van de gebruiker of het legitieme belang van iopool AG.

WAAR GAAN UW GEGEVENS NAARTOE?
Uw gegevens worden aan verschillende interne afdelingen van iopool doorgegeven. Ze worden niet doorgegeven aan derden, behalve in de hieronder vermelde situaties:

Om uw bestellingen te kunnen verwerken, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan verschillende dienstverleners die gespecialiseerd zijn in banktransacties, klantenrelaties, dienst na verkoop, levering, IT-ontwikkeling, sitebeheer of het verstrekken van garanties of verzekeringen.

Voor de uitvoering van de betaling in x tijden, kunnen uw gegevens worden gedeeld met dienstverleners zoals betalings- en transactie centra (banken…), of call centers voor het beheer van bedrijfsprocessen of klantervaring, of, voor klantbeoordelingen, aan een beheerder van het verzamelen en verwerken van klantbeoordelingen. Het iopool advertentienetwerk wordt, dankzij uw gegevens, beheerd door klanten van het netwerk en adverteerders.

BEWAREN VAN GEGEVENS
De door iopool verzamelde gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd en de bijstand die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van de handelingen vermeld in paragraaf 3 van ons beleid inzake persoonsgegevens.

Wij bewaren bepaalde door iopool verzamelde gegevens gedurende een bepaalde periode:

In lopende archieven voor prospects, gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact van de klant (ze zijn dus beschikbaar voor raadpleging door de diensten van iopool). Wij archiveren deze gegevens niet tussentijds (voor gegevens die van administratief belang zijn voor bepaalde diensten, zoals voor geschillen, worden de bewaartermijnen bepaald door de toepasselijke verjaringswet).

Wat onze bestellingen betreft, worden uw gegevens gearchiveerd in de lopende archieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van het gebruik van de bestellingen van de klant, en in de tussentijdse archieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van de bewaring in de lopende archieven. Hetzelfde geldt voor de klanten.

De bankgegevens worden bewaard in de lopende archieven gedurende de volledige geldigheidsduur van de bankkaart (plus één dag). Er is geen tussentijdse archivering van bankgegevens.

Cookies en hun gebruik en tijdslimiet zijn gedetailleerd in paragraaf 7 van ons beleid.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN
6.1. U hebt het recht om toegang, wijziging en rectificatie van uw Gegevens te vragen.

6.2. U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Gegevens.

Belangrijke opmerking: om dit te doen, moet u de juistheid van uw persoonsgegevens betwisten gedurende de tijd die wij nodig hebben om de juistheid ervan te verifiëren. Of als u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonsgegevens onwettig is en u verzoekt om beperking van het gebruik ervan en niet om verwijdering ervan. Wij hoeven uw gegevens niet langer te gebruiken voor de in lid 3 genoemde doeleinden, maar uw gegevens zijn nog steeds nuttig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten, in het geval dat u besluit uw recht van verzet uit te oefenen gedurende de tijd die nodig is voor de verificatie om te bepalen of de legitieme redenen die wij nastreven, prevaleren boven de uwe.

6.3. U hebt het recht om de verwijdering van uw Gegevens te verzoeken.

Indien u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, kan iopool AG deze nog in een tussentijds archiefformaat bewaren zolang dit nodig is om aan haar wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.

6.4. U hebt het recht uw recht uit te oefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

In het geval van prospectie per e-mail, hebt u het recht om de wijziging of de uitschrijving van de nieuwsbrieven te vragen door te klikken op de hypertext link “unsubscribe me” beschikbaar in alle nieuwsbrieven, of door rechtstreeks te navigeren naar de contactpagina van de iopool site.

6.5. U hebt het recht om post-mortem prerogatieven betreffende de bewaring, de schrapping en de mededeling van uw persoonlijke gegevens over te brengen.
Bij gebrek aan een dergelijk recht kunnen uw erfgenamen en rechtverkrijgenden contact opnemen met iopool SA om toegang te krijgen tot het gebruik van deze gegevens en de “organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene” mogelijk te maken en/of om de account op de site te sluiten en/of om te vragen dat de persoonsgegevens niet verder worden verwerkt.

U kunt ook vragen dat uw gegevens niet aan een derde worden meegedeeld in geval van uw overlijden.

6.6. U heeft het recht om uw recht op overdraagbaarheid in te roepen.

6.7. U hebt het recht om uw toestemming voor het uitvoeren van verwerkingen op basis van deze rechtsgrondslag in te trekken.

Belangrijke verduidelijking: Als u besluit uw toestemming in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van het gebruik dat vóór uw intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

6.8. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

COOKIES
7.1. Wat is een cookie?

Wanneer u surft op een website zoals die van iopool SA, kan deze laatste, naargelang uw keuze, een tekstbestand op uw ontvanger (computer, telefoon of tablet) plaatsen, via uw browser.

Dit tekstbestand wordt een COOKIE genoemd. Deze cookie laat vervolgens toe aan de website zoals iopool, gedurende de voorgeschreven tijd van geldigheid of registratie van de cookie, om uw ontvanger te identificeren gebruikt wanneer u een nieuw bezoek brengt.
Alleen de verstrekker van een cookie kan de informatie in deze cookie lezen of wijzigen.

7.2. Waarvoor worden cookies gebruikt op www.iopool.com?

We kunnen verschillende soorten cookies per categorie indelen. Sommige worden rechtstreeks door iopool SA en haar dienstverleners geplaatst, maar andere worden door derden geplaatst.

7.2.1. Cookies uitgegeven door iopool en zijn dienstverleners

Er zijn verschillende categorieën cookies die op uw zender kunnen worden geplaatst wanneer u onze website doorbladert:

7.2.1.1. Essentiële” cookies

Om toegang te krijgen tot onze site zijn “essentiële” cookies noodzakelijk; ze worden bijvoorbeeld gebruikt om een bestelling te plaatsen. Zonder deze cookies zou u problemen kunnen ondervinden bij het surfen op de site en zou u geen bestelling kunnen plaatsen.

Essentiële” cookies laten iopool ook toe om zijn activiteit te volgen. Ze kunnen op uw computer geplaatst worden door iopool of door haar dienstverleners.

7.2.1.2. Analytische en personalisatie” cookies

Analytische en personalisatie” cookies zijn niet verplicht; ze laten ons toe uw opzoekingen te vergemakkelijken en uw ervaring met ons te optimaliseren. Dankzij deze cookies kunnen wij ons beter richten op uw verwachtingen, onze aanbiedingen aanpassen en de organisatie van onze site maximaliseren.

7.2.1.3. Advertentie” cookies

Reclamecookies worden weergegeven in de ruimten die zijn voorbehouden voor reclame op onze site. Het belang voor u is dat uw surftijd beter en geoptimaliseerd wordt dankzij de presentatie van aanbiedingen en advertenties die voor u relevant zijn.

Om dit te doen, zullen de “reclame”-cookies zich in real time richten op uw verwachtingen en u reclamecontent aanbieden die is aangepast aan uw wensen en interesses op dat moment, op basis van uw recente browsegeschiedenis op andere sites. Zo wordt vermeden dat u reclamecontent krijgt voorgeschoteld die u niet interesseert. Tegelijkertijd geeft iopool AG er de voorkeur aan dat haar aanbiedingen en advertenties worden gepresenteerd aan gebruikers die daarin geïnteresseerd zijn.

De aangeboden reclame-inhoud kan cookies bevatten die door iopool of haar dienstverleners worden uitgegeven, of door derden door de koppeling van een cookie aan de reclame-inhoud van een adverteerder.

7.2.2. Cookies uitgegeven door derden

Derden die cookies gebruiken op onze site hanteren hun eigen privacybeleid. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van onze site.

7.2.3. Cookies uitgegeven door toepassingen van derden die in onze site zijn geïntegreerd
Terwijl u op onze site surft, kunnen wij computertoepassingen van derden op onze site opnemen om u de mogelijkheid te bieden inhoud en/of uw mening van onze site met anderen te delen, bijvoorbeeld wanneer u op de knoppen “delen” of “leuk vinden” van sociale netwerken klikt.

Deze sociale netwerken kunnen u dan via deze knoppen identificeren, zelfs als u ze tijdens het surfen op de site niet hebt gebruikt. Zij kunnen dit doen als u tijdens uw laatste bezoek aan de site tegelijkertijd was ingelogd of actief was op uw sociale netwerkzender. Wij hebben geen controle over wat zij doen of over welke gegevens zij beschikken.

Om meer te weten te komen over hoe uw gegevens en reclame-inhoud worden gebruikt, kunt u uw sociale netwerken bezoeken en hun privacybeleid bekijken. U zou dan in staat moeten zijn om dit beleid te gebruiken om uw instellingen te beheren volgens uw voorkeuren op de gebruikersaccounts van elk van de sociale netwerken waarop u geregistreerd bent.

Privacybeleid van de hierboven genoemde sociale netwerken, klik op het sociale netwerk van uw keuze:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google +: https://policies.google.com/terms?hl=fr

Wat ons advertentienetwerk betreft, herinneren wij u eraan, zoals eerder vermeld, dat al onze advertentieruimtes cookies van derden kunnen bevatten (adverteerder die de gepresenteerde advertentie heeft geplaatst, dienstverleners van de adverteerder…).
Zij kunnen dus met deze cookies en gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur ervan, advertenties voorstellen op de plaatsen die ter beschikking zijn gesteld voor de advertenties van derden, het aantal inhouden tellen dat zij in onze advertentieruimten voorstellen, het publiek van deze advertenties en het aantal kliks kennen; dankzij dat zullen zij de bedragen kunnen vorderen die hun verschuldigd zijn en hun statistieken kunnen opstellen. Zij kunnen ook weten dat uw afzender degene is die eerder een andere site met een van hun advertenties heeft bezocht, en zich dus op u richten en hun inhoud indien nodig personaliseren.

7.3. De opties van uw browsersoftware (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, enz.).

Uw browser bevat tal van opties die u kunt instellen volgens uw voorkeuren. U kunt er dan voor kiezen om cookies op uw browser te accepteren of te weigeren.
Indien u er echter voor kiest om de registratie van deze cookies op uw zender te aanvaarden, dan zullen bij uw bezoeken aan sites of inhoud waarbij cookies aanwezig zijn, deze automatisch op uw zender worden geregistreerd.

Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u ervoor kiezen om een herinnering te activeren waarin u wordt gevraagd of u de cookies accepteert of weigert voordat ze worden opgeslagen, of om elke keer dat er een cookie op uw zender wordt opgeslagen te weigeren.

Het is echter belangrijk op te merken dat de keuzes die u maakt bij het instellen van deze parameters uw navigatie op het internet of op bepaalde sites of diensten die het gebruik van deze cookies vereisen (zoals het plaatsen van een bestelling op onze site), kunnen wijzigen of veranderen.

In het geval dat u er de voorkeur aan geeft deze cookies op uw zender te weigeren of de reeds opgeslagen cookies te verwijderen, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de wijziging van de werking van onze diensten, die zou voortvloeien uit het onvermogen van onze diensten om de voor hun werking gebruikte cookies op te slaan of er toegang toe te hebben.

7.3.1. Hoe kiest u uw opties naargelang uw browser?

Afhankelijk van uw browser hebt u verschillende opties en keuzes tot uw beschikking. Om meer te weten te komen, kunt u het helpmenu van uw browser raadplegen.
Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Blockor-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=956 47

Firefox™:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20c ookies

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

DOORGIFTE BUITEN DE EUROPESE UNIE
In de meeste gevallen worden uw gegevens binnen de Europese Unie bewaard.

Wanneer onze dienstverleners echter in landen buiten de Europese Unie zijn gevestigd, delen wij sommige van uw gegevens in derde landen, bijvoorbeeld met derde landen waar de Europese Commissie geen nalevingsbeoordeling heeft uitgevoerd.

In dat geval nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat een dergelijke uitwisseling van gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de relevante regelgeving en dat de bescherming van uw privacy en fundamentele rechten gewaarborgd is (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contractuele bepalingen van de Europese Commissie). De functionaris voor gegevensbescherming kan u, op verzoek, meer informatie verstrekken over de gegevensoverdracht.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Met de technische en organisatorische maatregelen die wij nemen, kunnen wij een beveiligingsniveau garanderen dat in overeenstemming is met de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de in punt 2 genoemde punten. Daartoe houden wij rekening met de herkomst, de omvang, de context, de kosten en de stand van de kennis, de doeleinden van de verwerking, maar ook de vastgestelde risico’s.

Bovendien zijn wij op de hoogte van de PCI DSS-norm voor de beveiliging van de betaalkaartenindustrie, die onze inzet voor veiligheid weerspiegelt.

PROFILERING EN GEAUTOMATISEERD BESLUIT
Door de geautomatiseerde verwerking die wij gebruiken (bijv. profilering), bent u onderworpen aan rechtsgevolgen die op u betrekking hebben. Dit is noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van het contract tussen u en ons.
Zo kunnen wij geautomatiseerde klantidentificatie en “4 x betalen” aanbieden en uitvoeren. De basis voor deze operatie is de analyse van verschillende variabelen betreffende het type bestelde producten, diensten of klantenprofiel.

Indien het risico aan de hand van deze statistieken als te groot wordt ingeschat (fraude/onbetaald), dan zal deze betalingswijze niet worden voorgesteld.

Indien u dit wenst, kunt u echter een menselijke tussenkomst bekomen, ook al zijn de beslissingen geautomatiseerd, zodat u uw mening kunt geven en/of u kunt verzetten tegen de automatische beslissing.

ACTUALISERING VAN HET BELEID EN HERZIENING
Ons beleid inzake persoonsgegevens zal worden bijgewerkt telkens als dit nodig is om steeds in overeenstemming te zijn met de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van uw gegevens (ten minste om de drie (3) jaar).